1
Đây là khóa học đào tạo kế toán tổng hợp cho người mới bắt đầu hay đã học kế toán nhưng quên gần hết: ĐÀO TẠO KẾ TOÁN HLP sẽ đào tạo lại từ đầu, tức là dạy từ những thứ cơ bản nhất về kế toán sau đó mới dạy đến phần kỹ năng nghiệp vụ.Đây là khóa học đ&agr

Comments

Who Upvoted this Story

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments
Most Viewed Stories